МЕТОДИЧНИЙ ДОСВІД

Наріжним каменем освітніх реалій сьогодення виступають дистанційний та змішаний формати навчання. Здебільшого нові для багатьох виклики вимагають нових рішень,знань та умінь. Вчительство стрімко опановує новітні технології, онлайн сервіси та інтернет ресурси. Як і завжди в навчанні, комусь це вдається легко, а від когось вимагає додаткових зусиль. Узагальнивши власний досвід та виокремивши найголовніше, вчителька англійської мови ЗЗСО №57 Родін-Сова Любов Петрівна створила низку навчальних відео-фрагментів, що стануть в пригоді тим, хто хоче опанувати нові сервіси, які можна використовувати не лише під час проведення дистанційних, але й очних уроків.

Quizizz

Сервіс вікторин та презентацій Quizizz створення власної вікторини та презентації

Сервіс вікторин та презентацій Quizizz

Сервіс вікторин та презентацій Quizizz як грати

Baamboozle

Навчально ігровий сервіс Baamboozle: створення власної гри

Користування навчально ігровим сервісом Baamboozle

Wordwall

Wordwall платформа інтерактивних та друкованих матеріалів

Wordwall створення власного матеріалу

Quizalize

Quizalize онлайн конструктор вікторин

Learning apps

Learning apps огляд ресурсу

Liveworksheets

Liveworksheets огляд ресурсу

Методична робота вчителів школи спрямована на зростання педагогiчної культури, що передбачає знання методики викладання предметiв в умовах спецiалiзованої школи з поглибленим вивченням англiйської мови, умiння аналiзувати, прогнозувати, конструювати навчально-виховну роботу.

Невипадково своїми методичними темами колектив вчителів вибрав “Особистiсно-зорiєнтоване навчання та виховання – актуальна проблема сучасної школи” та “Творчiсть вчителя – необхiдна умова сучасного навчального процесу”.
Це насамперед наукова дiяльнiсть, пов’язана з оволодiнням теорiєю понять, фактiв, досягнень педагогiчної науки.

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • удосконалення системи роботи структурних пiдроздiлiв методичного комплексу;
 • розробка та впровадження новiтнiх технологiй (зокрема методики та технологiї навчання школярiв рiзного рiвня здiбностей);
 • пiдвищення професiйного рiвня вчителiв;
 • розробка методичних матерiалiв, навчальних програм;
 • вивчення, узагальнення, впровадження кращого педагогiчного досвiду шкiл України та світу.

ПРОБЛЕМИ, НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЄ ШКОЛА:

 • Навчання учнiв самостiйному пошуку знань, формування в них творчих умiнь та критичного мислення через утвердження особистiсної педагогiки.
 • Формування громадянської зрiлостi, високих моральних чеснот на iдеях педагогiки толерантностi.
 • Особистiсно-орiєнтоване навчання та виховання – актуальна проблема сучасної школи.
 • Творчiсть вчителя – необхiдна умова сучасного учбового процесу;
 • Розвиток iнтелектуальних здiбностей учнiв у процесi навчання та виховання.
 • Формування в учнiв нацiональної самосвiдомостi, виховання культури, високих моральних якостей.
Методична робота в школi органiзується на основi дiагностування.
Теми, що вибирають вчителi для глибокого iндивiдуального вивчення максимально наближенi до загальношкiльних:
 • “Пути развития личности в процессе изучения произведений литературы”;
 • “Развитие личности, творческих возможностей учащихся на уроке русской литературы”;
 • “Розвиток особистостi при вивченнi ( та аналiзу) поетичних творiв”;
 • “Шляхи розвитку логiчного мислення на уроках української мови”;
 • “Здiйснення iндивiдуально-особистiсного пiдходу у навчаннi української мови”;
 • “Пiдвищення мотивацiї у вивченнi англiйської мови на основi використання пiдстановчих таблиць та нестандартних ситуацiй з метою iндивiдуалiзацiї навчання”;
 • “Система оцiнювання знань як шлях пiдвищення творчої активностi учнiв”;
 • та iнше.
Найголовнiша традицiя школи – виховання iнтересу до знань. Плекання талантiв, прагнення виявити i розкрити здiбностi кожної дитини, допомогти їй обрати правильний шлях у життi – завдання школи.

Семiнари:

 • Педагогiчне спiлкування як ефективний засiб впливу на особистiсть.
 • Диференцiацiя навчання: пошуки оптимального варiанту.
 • Використання засобiв особистiсне зорiєнтованого навчання та iндивiдуального пiдходу до невстигаючих учнiв.

СХЕМА СТРУКТУРИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

З ПЕДАГОГIЧНИМИ КАДРАМИ ШКОЛИ

Науково-практична конференцiя Педрада Пед. читання
Школа педагогiчної майстерностi МЕТОДРАДА Творчi читання МО
Тематичний семiнар для вчителiв Методичнi наради для голiв МО Творчi мiкрогрупи при пiдготовцi педради (педчитань, конференцiй)
Практикум для молодих вчителiв Iндивiдуальнi та груповi консультацiї вчителiв школи
Школа передового педагогiчного досвiду Огляди практичного матерiалу Самоосвiта вчителя
Вiдкритi уроки, позаурочнi заходи, їх аналiз