Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО    Розпорядження Шевченківської                     районної в місті Києві державної                          адміністрації

_________2014 № ___________

СТАТУТ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

І – ІІІ СТУПЕНІВ №57

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД – 22881478

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління освіти                                 Шевченківської районної в місті

Києва державної адміністрації

                                                                                                                                 ___________________    Є. Ярова

м. Київ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №57 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА  (далі – Навчальний заклад) рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 №54/9642 «Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації» перейменовано з Спеціалізованої школи №57 І-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва та передано до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

1.2.Навчальний заклад знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Києва. Засновником та власником Навчального закладу є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи.

1.3. Місцезнаходження Навчального закладу: 01001,  м. Київ-01,                             вул. Прорізна, 19-А . Скорочена назва– СШ №57

1.4. Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, штамповані бланки зі своєю назвою, власну атрибутику.

1.5.Головними завданнями Навчального закладу є:

1.5.1. забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту, створення умов для здобуття загальної середньої освіти понад державний освітній мінімум;

1.5.2. виховання громадянина України, формування громадянської позиції, потреби і вміння самовдосконалюватися, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії перед законом;

1.5.3. виховання  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

1.5.4. пошук і відбір для навчання талановитих дітей, розвиток їхніх природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, потреби і вміння самовдосконалюватися;

1.5.5. реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

1.5.6. надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб, створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного та естетичного розвитку;

1.5.7. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

1.5.8. виховання морально і фізично здорового покоління;

1.5.9. виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

 1.6. Діяльність Навчального закладубудується на:

 1.6.1.принципах доступності, гуманізму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань; взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання;

1.6.2. рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

1.6.3. органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості;

розвиваючого характеру навчання; поєднання державного управління і громадського самоврядування

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, власним Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1.9.1. реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»  та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад;

1.9.2. безпечні умови освітньої діяльності;

1.9.3. дотримання державних стандартів освіти;

1.9.4.дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

1.9.5.дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У Навчальному закладі вивчаються мови:

              українська – з 1 класу

              англійська мова – з 1 класу

              російська – з 1 класу (в класах нацменшин)

              німецька – з 5 класу

              французька – з 5 класу

Викладання предметів: історія України,    географія України – ведуться українською мовою.

1.11. Навчальний заклад має право:

1.11.1. проходити в установленому порядку державну атестацію;

1.11.2. визначати форми та засоби організації  навчально-виховного процесу;

1.11.3. визначати контингент учнів у відповідності та з урахуванням чинного законодавства;

1.11.4. запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, у встановленому законодавством порядку;

1.11.5. в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

1.11.6. працювати в режимі школи повного дня;

1.11.7. спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

1.11.8. встановлювати різні форми морального і матеріального заохочення учасникам навчально-виховного процесу;

1.11.9. отримувати  кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, або благодійні внески від юридичних і фізичних осіб;

1.11.10. залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

1.11.11. розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

1.11.12. бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

1.11.13.встановлювати єдиний зразок форми для учнів.

1.12. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти структура Навчального закладу має вигляд:

І ступінь

1 – 4 класи

4 роки навчання

спеціалізовані класи

(з поглиб­леним вивченням англійської мови);

ІІ ступінь

5 –9 класи

5 років навчання

спеціалізовані класи

(з поглиб­леним вивченням англійської мови);

ІІІ ступінь

10 –11 класи

2 роки навчання

профільні класи

1.13. У Навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів та кафедри (природничо-математичних наук, суспільно-гуманітарних наук, іноземних мов, предметів естетичного циклу), соціально – психологічна служба.

1.14.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюється на підставі угоди з медичним закладом або медичною установою.

1.15.Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

1.16. Бухгалтерський облік здійснюється централізовано через бухгалтерію Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів, у яких відображаються найголовніші питання роботи Навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі розроблених Типових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини державних стандартів освіти. Робочий навчальний план затверджується Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. За потребою складаються експериментальні та індивідуальні варіанти робочих навчальних планів, які погоджуються Міністерством освіти і науки України за поданням Управління освіти Київської міської державної адміністрації.

2.2. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники з предметів державного компонента, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.

2.3. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.4. Навчальний заклад   обирає   форми,  засоби  і  методи  навчання  та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про  загальну  середню  освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та власного Статуту з урахуванням  специфіки  Навчального закладу,  профілю  та  інших  особливостей організації навчально-виховного процесу.

2.5. Навчально-виховний   процес  у Навчальному закладі  здійснюється  за груповою та індивідуальною формою навчання.

2.6. У Навчальному закладі навчально-виховна робота поєднується з    науково-методичною, науково – дослідною    та експериментальною роботою.

2.7. Навчальні програми, підручники та посібники, що розроблені працівниками Навчального закладу, вищих навчальних закладів, науково-дослідних центрів, можуть використовуватись у навчально-виховному процесі після експертизи в Міністерстві освіти і науки України.

2.8. Індивідуалізація і диференціація навчання в Навчальному закладі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, профілю навчання.

2.9. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. У Навчальному закладі, згідно з чинним законодавством, може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та науково-дослідна робота.

2.10. Мережа класів Навчального закладу формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

 2.11. У Навчальному закладі за бажанням учнів, їхніх батьків, або осіб, які їх замінюють при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора Навчально закладу на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють .

2.12. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, тижневе навантаження учнів, поділ   на   чверті,   семестри) та режим  роботи встановлюються  Навчальним закладом  у  межах  часу,  передбаченого   робочим навчальним планом, за погодженням з Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Навчальний  рік  у  Навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.13. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення навчання, складання екзаменів екстерном.

2.14. Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством)

2.15. Тривалість уроків в 1-х класах – 35 хв., у 2-4-х класах – 40 хв.; 5-11 класах – 45 хв.

Зміна тривалості уроків у Навчальному закладі допускається за погодженням з Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та територіальною державною санітарно-епідеміологічною службою.

2.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до робочого навчальною плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором.

2.17. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у Навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток здібностей і обдарувань.

2.18. У Навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається  словесна  характеристика  знань, умінь  і навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради Навчального закладу може надаватися словесна  характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого класу.

У наступних  класах  оцінювання  здійснюється  відповідно  до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Навчання у випускних  (4-х,  9-х  і  11-х)  класах Навчального закладу  завершується  державною  підсумковою  атестацією.  Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації здійснюється у відповідному порядку.

В окремих випадках  учні  за  станом  здоров’я  або  з  інших поважних  причин  можуть  бути звільнені від державної підсумкової атестації у встановленому порядку.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.19. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.20. Учні   початкової   школи,   які  через  поважні  причини (хвороба,  інші обставини) за результатами річного  оцінювання  не засвоїли   скориговану   до  індивідуальних  здібностей  навчальну програму,  можуть  бути,  як  виняток,  залишені  для   повторного навчання  у  тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

Випускникам  9-х,  11-х класів,  які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити

навчання екстерном.

2.21. За  відмінні  успіхи  в навчанні учні 2-8-х,  10-х  класів  можуть  нагороджуватися  похвальним  листом   “За   високі досягнення  у  навчанні”,  а  випускники  закладів  III  ступеня – похвальною грамотою “За особливі  досягнення  у  вивченні  окремих предметів”,  медалями  – золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення  у  навчанні”.  За  відмінні  успіхи  в навчанні  випускникам  закладу  II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні здійснюється у встановленому порядку.

Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

3. ЗАРАХУВАННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ УЧНІВ

3.1. Зарахування (набір) учнів до всіх класів Навчального закладу здійснюється на конкурсній основі, відповідно до встановленого порядку, з урахуванням території обслуговування, яка щорічно визначається розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та за наказом директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

3.2. Приймання учнів до 1 класів (школи І ступеня) здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до шкіл, ліцеїв, коледжів, спеціалізованих шкіл” за результатами конкурсних випробувань.

До першого класу зараховуються діти з 6  років.

3.3. До Навчального закладу зараховуються учні, які успішно пройшли конкурсний відбір. Зарахування здійснюється за наказом директора, як правило, до початку нового навчального року.

Іноземні   громадяни   та    особи    без    громадянства зараховуються   до   Навчального закладу   відповідно   до  законодавства  та міжнародних договорів.

3.4. Директор Навчального закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Навчального закладу, його Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3.5. Переведення учнів  Навчального закладу до наступного класу здійснюється у встановленому порядку.

3.6. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до Навчального закладу  заяву  із  зазначенням  причини вибуття.

У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до Навчального закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

3.7.  Учні  Навчального закладу,  які  мають  за підсумками  річного  оцінювання  початковий  рівень  досягнень   у навчанні з профільного  предмета,  за  рішенням педагогічної  ради  та  відповідно  до  наказу  директора Навчального закладу  можуть відраховуватися.

3.8. За рішенням педагогічної ради Навчального закладу, погодженим  з Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації,  як виключний засіб  педагогічного  впливу  за  неодноразові  порушення  Статуту допускається   відрахування   учнів   з  Навчального закладу та переведення їх до навчального закладу за місцем проживання.

3.9. Про можливе  відрахування  батьки  учня  (особи,  які  їх замінюють)  повинні  бути  поінформовані  не  пізніше  ніж за один місяць  у  письмовій  формі.  У  двотижневий  строк  до  можливого відрахування  письмово  повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

3.10. Батьки або  особи,  які  їх замінюють,  мають право оскаржити рішення педагогічної  ради  Навчального закладу  щодо  відрахування  дитини  до  Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

3.11. Рішення про відрахування із Навчального закладу  дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених  батьківського піклування,  приймається  лише  за   згодою   органів   опіки   та піклування.

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу Навчального закладу є: учні, педагогічні працівники, інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал, батьки (особи, що їх замінюють).

4.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Навчального закладу.

4.3. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: похвальні грамоти, премії, стипендії, подяки, золоті та срібні медалі.

4.4. Учні мають право:

4.4.1.обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;

4.4.2.користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою Навчального закладу;

4.4.3.на інформацію з усіх галузей знань;

4.4.4.брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

4.4.5.особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні Навчального закладу;

4.4.6.брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

4.4.7.на вільне вираження поглядів, переконань;

4.4.8.брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

4.4.9.на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують честь та гідність;

4.4.10.на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

4.5. Учні зобов’язані:

4.5.1.виконувати вимоги Статуту Навчального закладу, Правила внутрішнього розпорядку;

4.5.2.дбати про власне здоров’я, вести здоровий спосіб життя;

4.5.3.не вживати алкогольні напої та наркотичні речовини, не курити тютюнові вироби;

4.5.4.постійно дотримуватися вимог щодо шкільної форми;

4.5.5.з повагою ставитися до символів державності і атрибутики Навчального закладу;

4.5.6.систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

4.5.7.не допускати запізнення  на уроки і не пропускати занять без поважних причин;

4.5.8.бережливо ставитись до майна Навчального закладу, а у випадку нанесення матеріальних збитків, відшкодовувати їх;

4.5.9.дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

4.5.10.дотримуватися етичних норм поведінки у спілкуванні з педагогами,  однокласниками, учнями та всіма працівниками Навчального закладу;

4.5.11.у випадку пропусків  занять  пред’являти відповідні документи  (довідка лікаря  або  заява від батьків,  яка подається  на наступний день після пропуску);

4.5.12.  з повагою ставитися до батьків, піклуватися про молодших, виконувати всі розпорядження працівників Навчального закладу.

4.6. Учням, які досягли значних успіхів у навчанні, рішенням ради Навчального закладу  може бути призначена стипендія за рахунок власних надходжень або додаткових джерел фінансування.

4.7. Учні залучаються до різних видів суспільно – корисної праці в позаурочний час лише за участю працівників Навчального закладу.

4.8. Педагогічними працівниками Навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту (у певних випадках – професійну практичну підготовку), здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.9. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогів та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

До педагогічної діяльності у Навчальному закладі можуть залучатися викладачі вищих навчальних закладів для викладання окремих предметів, курсів за вибором, факультативів.

4.10. Педагогічні працівники мають право:

4.10.1.самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

4.10.2.брати участь у роботі  методичних  об’єднань,  нарад,  зборів закладу  та  інших  органів  самоврядування Навчального закладу,  в  заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

4.10.3.обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації;

4.10.4.навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

4.10.5.проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної   категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

4.10.6.проходити дострокову атестацію для отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

4.10.7.приймати участь в роботі органів громадського самоврядування Навчального закладу;

4.10.8.проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

4.10.9.вносити пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи керівництву  закладу  і  органам  Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації;

4.10.10.на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;

4.10.11.об’єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

4.10.12.порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності;

4.10.13.отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років;

4.10.14. не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання   професійних  обов’язків  крім  випадків,  передбачених законодавством.

4.11. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

4.11.1. виконувати Статут Навчального закладу, Правила і режим внутрішнього трудового     розпорядку, умови трудового договору;

4.11.2.забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

4.11.3.контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

4.11.4.нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим Міністерством освіти і науки,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Навчального закладу;

4.11.5.сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також збереженню їх здоров’я;

4.11.6.виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів загальнолюдської моралі;

4.11.7.брати участь у роботі педагогічної ради;

4.11.8.виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

4.11.9.готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,   етнічними, національними, релігійними групами;

4.11.10.дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

4.11.11.постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

4.11.12.виконувати накази  і  розпорядження   керівника   Навчального закладу, Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації;

4.11.13.виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, відповідне ставлення до навколишнього середовища;

4.11.14.готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

4.11.15.дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

4.11.16.захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

4.11.17.постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру ;

4.11.18.виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування Навчального закладу, накази і розпорядження директора та його заступників, Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.;

4.11.19.в установленому порядку проходити медичні огляди;

4.11.20.вести відповідну документацію.

4.12. Педагогічні   працівники,   які   систематично  порушують Статут,  Правила внутрішнього  розпорядку  Навчального закладу,  не  виконують посадових обов’язків,  умови трудового договору (угоди), або за результатами   атестації   не   відповідають   займаній    посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

4.13. Права   і  обов’язки  інших  працівників  та  допоміжного персоналу  регулюються  трудовим   законодавством,   Статутом   та Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

 4.14. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

4.14.1.обирати навчальний  заклад  та  форми  навчання  і  виховання дітей;

4.14.2.створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх   діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

4.14.3.звертатися до Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, керівника Навчального закладу і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;

4.14.4.приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

4.14.5.брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази Навчального закладу;

4.14.6.на захист  законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  Навчального закладу  та  у  відповідних   державних,   судових органах.

4.15. Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов’язані:

4.15.1. створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної   середньої освіти за будь-якою формою навчання;

4.15.2.забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту Навчального закладу;

4.15.3.повідомляти про причини відсутності учня напередодні чи у день пропуску з представленням підтверджуючого документа (довідка лікаря, заява батьків) у перший день після пропуску навчальних занять;

4.15.4.поважати честь і гідність дитини та працівників Навчального закладу;

4.15.5.відшкодовувати у повному обсязі витрати за псування учнем майна   Навчального закладу в терміни, визначені адміністрацією;

4.15.6.контролювати відвідування дитиною навчальних занять, дотримання вимог щодо зовнішнього вигляду учня, рівень навчальних досягнень;

4.15.7.відвідувати батьківські збори, засідання батьківського всеобучу;

4.15.8.постійно дбати про фізичне здоров’я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

4.15.9.виховувати у дітей працелюбність,    почуття    доброти,   милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,  сім’ї,  державної та рідної мов;

4.15.10.повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

4.15.11.виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.

Навчальний заклад надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

 Батьки чи особи, які їх замінюють, несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

4.16. У разі невиконання батьками чи  особами,  які  їх  замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.17. У навчально-виховному процесі Навчального закладу мають право брати участь представники громадськості в межах, визначених чинним законодавством і даним Статутом. Учасники навчально-виховного процесу отримують права і виконують обов’язки, що визначаються даним Статутом та договором із Навчальним закладом.

4.18. Представники громадськості мають право:

4.18.1.обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Навчальному закладі;

4.18.2.керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

4.18.3.сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Навчального закладу;

4.18.4.проводити консультації для педагогічних працівників;

4.18.5.брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.19. Представники громадськості зобов’язані:

4.19.1.дотримуватися Статуту Навчального закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;

4.19.2.дотримуватись етики поведінки та моралі;

4.19.3.захищати учнів від всіляких форм фізичного та психологічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків.

4.20.                      За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту на них можуть накладатися стягнення, встановлені чинним законодавством, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Навчального закладу, а також в установленому порядку виноситись громадський осуд.

5. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

5.1. Управління Навчальним закладом здійснюється її засновником (власником) Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

5.2. Безпосереднє керівництво Навчальним закладом здійснює директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

5.3. Директор Навчального закладу призначається та звільняється з посади директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) за поданням голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за поданням директора Навчального закладу.

5.4. Штатний розпис Навчального закладу встановлюється її власником відповідно до діючих нормативних документів в галузі освіти.

5.5. Вищим органом громадського самоврядування Навчального закладу є загальні збори. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників Навчального закладу – зборами трудового колективу; учнів закладу освіти другого-третього ступеня – класними зборами; батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік.

Право скликати збори мають Голова ради Навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, директор Навчального закладу, засновник.

Загальні збори обирають раду Навчального закладу, її голову, встановлюють термін їхніх повноважень, заслуховують звіт директора і голови ради Навчального закладу про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням, затверджують основні напрями вдосконалення діяльності Навчального закладу, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу, приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників Навчального закладу, у разі, коли директор не справляється зі своїми обов’язками, порушують клопотання перед засновником про його невідповідність посаді.

У період між загальними зборами діє рада Навчального закладу.

5.6. Метою діяльності ради є:

5.6.1.сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

5.6.2.об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 5.6.3.формування позитивного іміджу та демократичного стилю управ­ління Навчальним закладом;

 5.6.4.розширення колегіальних форм управління Навчальним закладом;

5.6.5. підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

5.7.Основними завданнями ради є:

5.7.1.підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

5.7.2.визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

5.7.3.формування навичок здорового способу життя;

5.7.4.створення належного педагогічного клімату в Навчальному закладі;

5.7.5.сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та на­буття соціального досвіду;

5.7.6.підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

5.7.7.сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

5.7.8.підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконаленні процесу навчання та виховання учнів;

5.7.9.ініціювання ідей, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

5.7.10.стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

5.7.11.зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Навчальним закладом з метою забезпечення єдності,  навчально-виховного процесу.

5.8. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.9. Рада Навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів        особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Навчального закладу.

5.10. Очолює раду Навчального закладу голова, який обирається із
складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосу­ються діяльності Навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.11. Рада Навчального закладу:

5.11.1. організовує виконання рішень загальних зборів;

5.11.2.вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

5.11.3.спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

5.11.4.разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Навчального закладу;

5.11.5.затверджує режим роботи Навчального закладу;

5.11.6.сприяє формуванню мережі класів Навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

5.11.7.приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

5.11.8.разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчаль­них предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

5.11.9.погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

5.11.10.заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його за­ступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

5.11.11.бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

5.11.12.виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

5.11.13.виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

5.11.14.вносить на розгляд педагогічної ради та Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

5.11.15.ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

5.11.16.сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

5.11.17.розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового на­вчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

5.11.18.розглядає питання родинного виховання;

5.11.19.бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

5.11.20.сприяє педагогічній освіті батьків;

5.11.21.сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

5.11.22.розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

5.11.23.організовує громадський контроль за харчуванням і медичним об­слуговуванням учнів;

5.11.24.розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Навчального закладу;

5.11.25.вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

5.11.26.може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

5.12. При Навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та батьківська рада.

5.13. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.14. Основними завданнями піклувальної ради є:

5.14.1.сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

5.14.2.співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Навчальному закладі;

5.14.3.зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Навчального закладу;

5.14.4.організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

5.14.5.вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

5.14.6.запобігання дитячій бездоглядності;

5.14.7.сприяння працевлаштуванню випускників Навчального закладу;

5.14.8.стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

5.14.9.всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та Навчальним закладом.

5.15. Піклувальна рада формується у складі представників місцевихорганів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Навчального закладушляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

5.16. Піклувальна рада діє на засадах: пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави, дотримання вимог законодавства України, самоврядування, колегіальності ухвалення рішень, добровільності і рівноправності членства.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу більше 1 третини  її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.17. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та

секретар.

Голова піклувальної ради: скликає і координує роботу піклувальної ради; готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; визначає функції заступника, секретаря та інших членів; представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження

членам піклувальної ради.

5.18. Піклувальна рада має право:

5.18.1. вносити па розгляд органів виконавчої влади, керівника Навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлюваної та лікувально-оздоровчої базиНавчального закладу;

5.18.2.залучати додаткові джерела фінансування Навчального закладу;

5.18.3.вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Навчального закладу;

5.18.4. стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

5.18.5.брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

5.18.6.створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

5.19.  Директор Навчального закладу:

5.19.1.здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує ра­ціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

5.19.2.забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені Навчального закладу;

5.19.3.організовує навчально-виховний процес;

5.19.4.забезпечує контроль за виконанням робочих навчальних планів і програм та рівнем досягнень учнів у навчанні;

5.19.5.відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

5.19.6.створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховної роботи;

5.19.7.забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

5.19.8.підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

5.19.9.забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

5.19.10.розподіляє функціональні обов’язки своїх заступників;

5.19.11.призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

5.19.12.контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

5.19.13.здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

5.19.14.розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

5.19.15.видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

5.19.16.за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Навчального закладу;

5.19.17.створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

5.19.18.несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

5.20. Обов’язки керівника Навчального закладу:

5.20.1.організовує роботу щодо обробки персональних даних учнів (дітей) та педагогічних працівників в базі персональних даних «АС-Школа» та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до неї.

5.20.2.забезпечує захист персональних даних учнів (дітей) та педагогічних працівників, які обробляються в  закладі. Здійснює контроль за виконанням покладених, відповідно наказу керівника закладу, функцій на відповідальних осіб за організацію роботи з обробки персональних даних та їх захисту.

5.21. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Навчального закладу і затверджується Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.22. У Навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Навчального закладу.

5.23. Педагогічна рада розглядає питання:

5.23.1.удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу;

5.23.2.планування та режиму роботи закладу;

5.23.3.варіативної складової робочого навчального плану;

5.23.4.підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний   процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

5.23.5.участі в   інноваційній   та   експериментальній   діяльності Навчального закладу,  співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими установами;

5.23.6.морального та  матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

5.23.7.морального заохочення батьків та осіб,  що їх  замінюють,  та громадських    діячів,    які    беруть   участь   в   організації навчально-виховного процесу;

5.23.8.притягнення до    дисциплінарної    відповідальності    учнів,   працівників  закладу  за  невиконання  ними  своїх обов’язків;

5.23.9.переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

5.23.10.педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов’язані  з діяльністю Навчального закладу.

5.23.11.робота педагогічної ради планується в довільній формі і відповідно до потреб Навчального закладу.

5.23.12.члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

5.24. Учнівські збори  Навчального закладу – колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою Навчального закладу є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань Навчального закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори класу: обирають органи учнівського самоврядування закладу освіти класу, висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування та учнівських зборах Навчального закладу, обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

Учнівські збори Навчального закладу складаються з 5 представників від кожного класу ІІ-ІІІ ступенів.

5.25.  Учнівські збори Навчального закладу:

5.25.1.обирають Раду старшокласників, її голову (президента Навчального закладу та його заступників);

5.25.2.заслуховують звіт президента про роботу Ради старшокласників;

5.25.3.здійснюють контроль за діяльністю президента Навчального закладу та голів відповідних органів учнівського самоврядування, кожного семестру заслуховують їх звіти;

5.25.4.учнівські збори Навчального закладу збираються за потребою, але не менше двох разів на рік за ініціативою не менше третини від загальної кількості делегатів, є правомочними, якщо на них присутні більше половини делегатів, питання ухвалюються простою більшістю голосів.

5.26.                      Президент Навчального закладу:

5.26.1.діє під керівництвом голови Ради старшокласників району в межах Навчального закладу;

5.26.2.організовує роботу Ради старшокласників Навчального закладу;

5.26.3.очолює всі напрямки діяльності самоврядування Навчального закладу, координує та контролює їх роботу, проводить збори Ради старшокласників Навчального закладу;

5.26.4.вносить пропозиції щодо удосконалення роботи всіх напрямків роботи Ради старшокласників Навчального закладу;

5.26.5.тісно співпрацює з радниками інших навчальних закладів Шевченківського району;

5.26.6.звітує перед Радою старшокласників Шевченківського району про роботу учнівського самоврядування Навчального закладу.

5.27. Батьківські збори Навчального закладу (класу) – колективний орган батьківського самоврядування.

5.28. Батьківські збори Навчального закладу (класу):

5.28.1. обирають органи батьківського самоврядування;

5.28.2. обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування Навчального закладу;

5.28.3.залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної й позашкільної роботи;

5.28.4.вносять на розгляд ради Навчального закладу, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі й в Навчальному закладі;

5.28.5.запрошують вчителів, представників Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, адміністрації Навчального закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу й Навчального закладу, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків;

5.29. У Навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

6. МАЙНО І КОШТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

6.1. Майно Навчального закладу складають основні фонди /приміщення, обладнання тощо, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу освіти.

6.2. Майно Навчального закладу належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління. Навчальний заклад має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку) передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

6.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4.  Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивної, тренажерної, хореографічної зал, спортмайданчика, актової і читальної зал, бібліотеки, медичного, комп‘ютерного кабінетів, їдальні, приміщень для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнат психологічного розвантаження тощо.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

7.1.Фінансово-господарська діяльність Навчального закладу здійснюється на основі її кошторису.

7.2. Джерелами формування кошторису Навчального закладу є:

7.2.1. кошти власника, кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

7.2.2. доходи від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

7.2.3.благодійні внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;

7.2.4.добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб.

Оренда приміщень Навчального закладу допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів  та роботи педагогічних працівників.

7.3. Навчальний заклад має право придбати, орендувати по безготівковому рахунку і за готівку необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб; фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу; виділяти кошти за рішенням Ради навчального закладу для проведення позаурочних заходів з учнями, проведення семінарів, конференцій чи інших навчально-методичних заходів на базі Навчального закладу; оплачувати відрядження працівників та учнів; здавати в оренду майно.

7.4.Діловодство закладу освіти організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти і науки України порядку.

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦЬВО.

8.1. Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами,  науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

8.2. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри,  проводити  спільні  заходи  (конференції,  олімпіади  тощо),  а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

9.1.Державний контроль за діяльністю Навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи, Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

9.3.Основною формою державного контролю за діяльністю Навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

10.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію Навчального закладу приймає засновник.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять уповноваження щодо управління Навчальним закладом.

10.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і передає його засновнику.

10.3.У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

10.4.Ліквідація Навчального закладу відбувається у формах позбавлення його статусу закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником, згідно з чинним законодавством.

10.5.При реорганізації чи ліквідації Навчального закладу учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

10.6.При реорганізації чи ліквідації Навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

11. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ.

11.1.Звітність навчального закладу здійснюється відповідно до вимог державної статистики.

11.2. Навчальний заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів діяльності і надає фінансову статистичну та іншу звітність у порядку встановленому чинним законодавством України. Фінансова звітність навчального закладу надається до Головного управління комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

12.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України. При виконанні розбіжностей цього Статуту з вимогами законодавства України діє останнє.

Керівник апарату                                                          В. Царан